เกม Vonder go เรื่อง อัลกอริทึมแบบผังงาน

Game PIN :52273209

https://playgo.vonder.co.th/?pin=52273209

วีดีโอการสอน เรื่อง อัลกอริทึมแบบผังงาน

เรื่อง อัลกอริทึมแบบผังงาน .mp4