Regulamin

Regulamin uczestnictwa w

„Akademii Młodego Lidera 2018”

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w wydarzeniu „Akademia Młodego Lidera 2018”, organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów w ramach realizacji jej celów statutowych

2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile dalsze postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:

2.1. Wydarzenie – pięciodniowe warsztaty organizowane pod nazwą „Akademia Młodego Lidera 2018” dla osób powyżej 24 roku życia.

2.2. Regulamin – niniejszy regulamin uczestnictwa w „Akademii Młodego Lidera 2018”.

2.3. Organizator Wydarzenia – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047865, posiadająca NIP: 584-030-46-15.

2.4. Współorganizator Wydarzenia – Inkubator Przedsiębiorczości Starter z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3b.

2.6. Kandydat – osoba powyżej 24 roku życia ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Wydarzeniu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

2.7. Uczestnik Wydarzenia – Kandydat, który spełnia wszystkie wymogi określone w Regulaminie oraz został zakwalifikowany do udziału w Wydarzeniu.

2.8. Warsztaty – poszczególne zajęcia realizowane w ramach Wydarzenia.


3. Czasowy i terytorialny zakres Wydarzenia

Wydarzenie jest realizowane na terenie Gdańska w okresie 12 marca 2018 r. – 16 marca 2018 r. zgodnie z Harmonogramem umieszczonym na stronie www.akademiamlodegolidera.gfkm.pl.


4. Cel Wydarzenia

Celem Wydarzenia jest rozwój kompetencji przywódczych osób wywodzących się min. z organizacji takich jak np. fundacje, stowarzyszenia, które mają ograniczony budżet na rozwój.

5. Finansowanie Wydarzenia

7.1. Wydarzenie finansowane jest ze środków Organizatora Wydarzenia.

6. Rekrutacja

6.1. Rekrutacja prowadzona jest przez Organizatora Wydarzenia w okresie od 1 lutego r. do 14 lutego 2018 r.

6.2. W Wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 18 Uczestników Wydarzenia.

6.3. Kandydaci zgłaszają chęć udziału w Wydarzeniu poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem https://goo.gl/forms/GHBIMhKj5LXJ5QF12 oraz przesłanie swojego CV na adres: e.porowska@gfkm.pl.

6.4. O zakwalifikowaniu Kandydata, który prawidłowo dokonał zgłoszenia, do udziału w Wydarzeniu decyduje Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządzi Listę Uczestników Wydarzenia oraz Listę rezerwową.

6.5. W przypadku niezrekrutowania Uczestników Wydarzenia w ilości wskazanej w pkt 6.2. w terminie, o którym mowa w punkcie 6.1, Organizator Wydarzenia zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu rekrutacji.

6.6. O zakwalifikowaniu do udziału w Wydarzeniu Kandydaci informowani będą drogą e-mailową lub telefonicznie w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia rekrutacji. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie później niż w terminie 2 dni Kandydat zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w Wydarzeniu. Potwierdzenia dokonać można telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e.porowska@gfkm.pl.

6.7. W przypadku, w którym Kandydat zakwalifikowany do udziału w Wydarzeniu, nie potwierdzi swojego udziału w terminie wskazanym w pkt 5.6. lub przed rozpoczęciem Wydarzenia zrezygnuje z udziału w Wydarzeniu, Kandydat zastępowany jest Kandydatem umieszczonym na pierwszej pozycji Listy rezerwowej, o której mowa w pkt 6.4.

6.8. Dokonując zgłoszenia, Kandydat potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, w tym Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, i oświadcza, że akceptuje jego treść.

7. Wydarzenie – postanowienia szczegółowe

7.1. Warsztaty prowadzone będą przez trenerów Organizatora, Współorganizatora oraz zaproszonych gości.

7.2. Przed rozpoczęciem pierwszych Warsztatów każdy z Uczestników Wydarzenia zobowiązany jest potwierdzić na piśmie zapoznanie się z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

7.3 Uczestnikom Wydarzenia zostaną zagwarantowane materiały szkoleniowe i promocyjne.

7.4. Wydarzenie zakończy się wręczeniem certyfikatu udziału w Wydarzeniu oraz książek biznesowych. Warunkiem otrzymania certyfikatu oraz książki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest 100% frekwencja na Warsztatach.

8. Udostępnianie wizerunku Uczestnika

8.1 W trakcie trwania Wydarzenia zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i filmowa, w ramach której utrwalony zostanie wizerunek Uczestników Wydarzenia.

8.2 Dokonując zgłoszenia, Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z organizacją i prowadzeniem Wydarzenia, w szczególności poprzez wykorzystanie tego wizerunku we wszelkich materiałach, publikacjach, raportach wydawanych przez Organizatora Wydarzenia lub z jego udziałem, w tym w materiałach publikowanych na stronie internetowej Organizatora Wydarzenia lub Współorganizatora Wydarzenia.


9. Postanowienia końcowe

9.1. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją Warsztatów ogłoszone zostaną na stronie internetowej Wydarzenia www.akademiamlodegolidera.pl.

9.2. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz Harmonogramu Wydarzenia.

9.3. Organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, w przypadku gdy liczba Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Wydarzeniu będzie mniejsza niż 10.

9.4. W przypadku wprowadzenia zmian do treści Regulaminu Organizator Wydarzenia niezwłocznie poinformuje drogą e-mailową o tym fakcie Uczestników Wydarzenia, a także umieści informacje o zmianie na stronie internetowej Wydarzenia www.akademiamlodegolidera.pl.

9.5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia


Załącznik nr. 1 do Regulaminu uczestnictwa w „Akademia Młodego Lidera”

Zasady obowiązujące Uczestników Wydarzenia „Akademia Młodego Lidera 2018”

§ 1. Zasady ogólne.

1. Uczestnicy Wydarzenia „Akademia Młodego Lidera 2018” powinni posiadać przy sobie dowód osobisty.

2. Przez pojęcie „miejsca objęte Wydarzeniem” rozumie się: teren Olivia Business Centre, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk oraz innych miejsc związanych z realizacją Harmonogramu Wydarzenia. Każdy z Uczestników Wydarzenia zobowiązany jest do zorganizowania dojazdu do miejsca objętego Wydarzeniem oraz powrotu we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Każdy Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do pilnowania i dbania o swoje prywatne rzeczy pozostawione w miejscach objętych Wydarzeniem.

4. Uczestnictwo w Wydarzeniu „Akademia Młodego Lidera 2018” zobowiązuje do:

a) Odpowiedzialnego zachowania.

b) Nieużywania wulgarnego i niecenzuralnego słownictwa.

c) Poszanowania praw pozostałych Uczestników Wydarzenia.

d) Poszanowania terenu, wyposażenia, sprzętów znajdujących się w miejscach objętych Wydarzeniem.

e) Zgłaszania Opiekunom w ramach Wydarzenia wszelkich sytuacji związanych z zagrożeniem zdrowia i życia lub mienia.

f) Zgłaszania Opiekunom w ramach Wydarzenia szkód powstałych w miejscach Wydarzenia.

g) Zgłaszania Opiekunom w ramach Wydarzenia wszelkich sytuacji powodujących naruszenia zasad wymienionych w niniejszych Zasadach.

h) Przestrzegania odrębnych regulaminów i innych odrębnych zbiorów zasad obowiązujących w miejscach objętych Wydarzeniem.

5. Uczestników Wydarzenia „Akademia Młodego Lidera” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu oraz stosowania środków odurzających (innych używek). Zakaz dotyczy również posiadania i wnoszenia wymienionych używek na teren miejsc Wydarzenia.

§ 2. Zasady udziału w Harmonogramie Wydarzenia.

1. Zajęcia realizowane w ramach Wydarzenia „Akademia Młodego Lidera 2018” będą odbywać się w wybranych miejscach objętych Wydarzeniem.

2. Uczestnicy Wydarzenia biorą aktywny udział i punktualnie uczęszczają na wszystkie spotkania, warsztaty i itp., zaplanowane w Harmonogramie Wydarzenia „Akademia Młodego Lidera 2018”, który jest dostępny na stronie www.akademiamlodegolidera.gfkm.pl.

3. Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy płyt CD i MP3 jest dozwolone jedynie po zakończeniu zajęć, seminariów i spotkań zawartych w Harmonogramie Wydarzenia „Akademia Młodego Lidera 2018”. Przed wejściem na każde zajęcia lub spotkanie należy wyłączyć odtwarzacze płyt CD i MP3, telefony komórkowe, itp. oraz zdjąć słuchawki.

§ 3 Konsekwencje naruszenia niniejszych Zasad.

1. Jakiekolwiek naruszenie niniejszych Zasad może stać się przyczyną do usunięcia Uczestnika Wydarzenia z udziału w Wydarzeniu.

2. Posiadanie przez Uczestnika Wydarzenia używek lub ich spożywanie podczas uczestnictwa w Wydarzeniu jest podstawą do natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Wydarzenia z udziału w Wydarzeniu.

3. Każdy, kto był świadkiem naruszenia niniejszych Zasad, może być zobowiązany do wzięcia udziału w postępowaniu wyjaśniającym.

4. Usunięty Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany opuścić miejsca objęte Wydarzeniem, co odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt Uczestnika Wydarzenia.


Złożenie podpisu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Zasadami obowiązującymi Uczestników Wydarzenia „Akademia Młodego Lidera 2018” i zgodą na stosowanie jego zapisów.

Podpis Uczestnika Wydarzenia ______________________

Data ___________________