องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล


ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL  BUDDHAMONTHON INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGEข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

คลิปประมวลกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

กิจกรรมหน้าเสาธง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

จดหมายข่าว องค์การฯ 

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกนายกองค์การฯ

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การฯ

เอกสารสำหรับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ขอจัดตั้งองค์การฯ

ขอจัดตั้งชมรมวิชาชีพ

สมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ

สมัครคณะกรรมการ
ดำเนินงานชมรมวิชาชีพ

รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานชมรมวิชาชีพ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ชมรมวิชาชีพ

สมัครสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

สมัครรับเลือกตั้งนายก อวท.

ระดับสถานศึกษา

สมัครเข้าเป็นลูกเสือ (ลส.3)

ลงชื่อประชุมคณะดำเนินงานองค์การฯ