องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล


ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL BUDDHAMONTHON INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

ประกาศจากองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 : เวลา 09.00-10.00 น.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 : เวลา 08.00-12.00 น. โครงการไหว้พระบูชาครู
เวลา 13.00 - 15.00 น. เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

📌พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 🕝 09.00 น. - 12.00 น.
📍 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
สำหรับนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ได้ที่ https://forms.gle/cvayToPa7GP8mVSs9

📌 เลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2565
🗓 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 🕝 12.00 น. - 16.00 น.
📍 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
สำหรับนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ได้ที่ https://forms.gle/cvayToPa7GP8mVSs9

การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2565

ชงโคเกมส์

การประชุมวิชาการองค์การฯ ปี' 64

เลือกตั้งนายกองค์การฯ

โครงการไหว้พระบูชาครู

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกนายกองค์การฯ

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การฯ

เอกสารสำหรับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ขอจัดตั้งองค์การฯ

ขอจัดตั้งชมรมวิชาชีพ

สมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ

สมัครคณะกรรมการ
ดำเนินงานชมรมวิชาชีพ

รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานชมรมวิชาชีพ

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ชมรมวิชาชีพ

สมัครสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

สมัครรับเลือกตั้งนายก อวท.

ระดับสถานศึกษา

สมัครเข้าเป็นลูกเสือ (ลส.3)

ลงชื่อประชุมคณะดำเนินงานองค์การฯ