นายวุฒิชัย รักชาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

นางสาวพัชรา เอกสินิทธ์กุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

นางเพียงสุรีย์ เสาวนิช

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นางสาววารุณี มงคลหัตถี

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

ระบบโฮมรูม

นางสาวกรสิริ แพใหญ่

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา

ระบบเยี่ยมบ้านที่พักอาศัยฯ

นางสาววราภรณ์ ขำนาญการ

ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา ระบบคัดกรอง

นายรัชพล ทองศุภผล

ผู้ชวยงานครูที่ปรึกษา ระบบ SMS

นางสาวทอปัด หวังเสถียร

เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา