Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων 

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη και ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ. Οι φοιτητές κατά την διάρκεια του μαθήματος γνωρίζουν και εξασκούνται σε όλα τα βήματα ανάπτυξης και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής-πληροφοριακού συστήματος: σχεδιασμός, υλοποίηση, αποσφαλμάτωση, τεκμηρίωση ανάπτυξης και συντήρηση. Με την ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αναπτύξει (συμμετέχοντας και σε ομάδες εργασίας) μια ολοκληρωμένη εφαρμογή.

Κάθε φοιτητής θα συμμετέχει υποχρεωτικά σε ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει συνεργατικά και με χρήση μεθόδων και εργαλείων να αναπτύξει ένα αρκετά μεγάλο project λογισμικού. Για λεπτομέρειες δείτε στον σύνδεσμο ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Το μάθημα ως βασικούς στόχους έχει:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν: