- สิ่งที่ต้องเตรียม -

1. ไฟล์ใบสมัคร จากเว็บ admission.vec.go.th

2. ไฟล์ ปพ.๑ (ม.3) 5 ภาคเรียน

3. ไฟล์ภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือสำเนา

4. ไฟล์ภาพถ่ายบัตรประชาชนหรือสำเนา

ตัวอย่างการถ่ายภาพหรือสแกนสำเนาเพื่อแนบเป็นหลักฐาน

ตัวอย่างใบ ปพ.๑ ด้านหน้า

ตัวอย่างใบ ปพ.๑ ด้านหลัง และการกรอกคะแนน GPAX