กิจกรรมชุมนุม

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2562

การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนม ผู้เรียนจะเลือกลงทะเบียนได้ 1 คน ต่อ 1 กิจกรรม เท่านั้น

ถ้าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้

เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2562

** นักเรียนที่ไม่มีชุมนุม จะไม่ผ่านกิจกรรม และไม่จบหลักสูตร

พัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะ ทั้งประสบการณ์และวิชาชีพตามศักยภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพและบุคลิกภาพด้านร่างกายและจิตใจที่ดี
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย