Regulering luchtvaart

Regulering luchtvaart

Pleidooi voor een leidende rol van Europa door invoering van een effectief klimaatbeleid voor de luchtvaart

CORSIA is niet goed genoeg

• Te laat (vanaf 2021)

• Te kort (tot 2035)

• Te beperkt (exclusief non-CO2 emissies die minsten evenveel broeikas effect hebben)

• Te weinig (exclusief de jaarlijkse emissie van de totale mondiale luchtvaartuitstoot tot 2021)

• Onheus (valse schijn van klimaat neutrale groei)

• Oneerlijk (schending mensenrechten)

• Ontoereikend (niet genoeg compensatie projecten beschikbaar)

• Ineffectief (compensatie elimineert de uitstoot van broeikasgassen van de luchtvaart niet)

• Niet haalbaar (biobrandstoffen zijn te duur en onvoldoende beschikbaar)

• Te vrijblijvend (100% vrijwillig)

• Niet handhaafbaar (bevoegd gezag ontbreekt)

• Niet afdwingbaar (sanctie mogelijkheden ontbreken)

Maar het ergste van alles is, dat het de groei van de luchtvaart geen strobreed in de weg legt. Hierdoor zal het aantal vliegtuigbewegingen in 2050 7,8 keer zo groot zijn als nu. Met als gevolg dat de luchtvaart het totale mondiale koolstof budget in 2070 volledig op soupeert.

Biobrandstoffen zijn geen oplossing

• Niet genoeg gebruikt frituurvet beschikbaar (wordt nu al uit China geïmporteerd voor de karretjes op Schiphol)

• Palmolie veroorzaakt meer klimaatschade dan dat het oplost

• Voedselgewassen zijn nodig voor de wereldvoedselvoorziening. Ze verbranden leidt tot honger.

• Niet genoeg landbouw oppervlak beschikbaar om voldoende koolzaad op te verbouwen

• Genetisch gemodificeerde algen bedreigen de biodiversiteit

• Biokerosine kan hooguit 50% van de fossiele kerosine vervangen

• Synthetische kerosine van afgevangen CO2 maken is gewoon de afgevangen CO2 alsnog in de atmosfeer brengen, terwijl wij daar juist van af moeten

• Biokerosine is veel te duur, terwijl airlines hele kleine marges hebben

• Het kerosine besparend effect van biobrandstof wordt volledig teniet gedaan door de klimaat gevolgen van onbelemmerde groei van het luchtverkeer

Technische oplossingen ontoereikend

• Brandstof efficiëntie neemt met 1% per jaar toe

• Vliegtuigen gaan 20 jaar mee, dus het duurt heel lang voordat ze allemaal efficiënter zijn

• Geen grootschalige commerciële toepassing van elektrische passagiersvliegtuigen voor 2040

• En dan nog voor maximaal anderhalf uur vliegen

• Met een beperkt aantal (19) passagiers

Belastingen verminderen de broeikasgas emissies nauwelijks

De Zweedse tickettaks van €39 leidt tot 2% CO2 emissiereductie (= 1% minder klimaat impact) Zelfs een combinatie van sterke maatregelen, zoals een 200% ticket-taks, $1000/ton CO2 koolstofbelasting, maximale inzet op technologie, 90% subsidie op duurzame biobrandstoffen en $200 miljard investeringen per jaar in hogesnelheidsspoorlijnen, voorkomen samen niet dat de luchtvaart dwars door de grenzen van het klimaatakkoord van Parijs groeit.

Europese emissiehandel is ontoereikend

De minstens even grote bijdrage van de uitstoot van niet-CO2 broeikasgassen van de luchtvaart aan de klimaatverandering wordt in de Europese emissiehandel niet meegerekend. Er worden JAARLIJKS veel te veel (85%) GRATIS emissierechten aan de luchtvaart beschikbaar gesteld. Het maximum aantal emissierechten wordt te laat verminderd (m.i.v. 2021) Het aantal emissierechten wordt te weinig verlaagd (slechts 2,2% per jaar) De prijs van de emissierechten is veel te laag (nu € 11 per ton) om effectief te kunnen zijn

Vermindering van het aantal passagierskilometers en vrachtvervoerkilo’s

Dit zou klimaat technisch de beste oplossing zijn, maar is beleidsmatig moeilijk te reguleren.

Vermindering van het aantal vliegtuigbewegingen

Dit is de enige manier om de klimaat impact van de luchtvaart effectief binnen de grenzen van het klimaatakkoord van Parijs te brengen. Om dat te bereiken is het nodig om:

• Een landelijk maximum voor het aantal vliegtuigbewegingen per jaar vast te stellen

• Dit maximum door te vertalen naar maximale aantallen vliegtuigbewegingen per vliegveld

• Voor alle commerciële luchthavens

• Hier samen met alle Europese lidstaten mee te beginnen

• Desbetreffende Europese verordeningen hier op aan te passen

Benodigde wijziging slotverordening

• Verplichten tot nationale limitering van het aantal uit te geven slots

• Slot coördinatie verplicht stellen voor alle commerciële luchthavens

Benodigde wijziging verordening exploitatiebeperking

• Exploitatiebeperking ter bescherming van het klimaat mogelijk maken

• Het vereiste raadpleging van belanghebbende partijen schrappen

• De verplichting om maatregelen te selecteren op basis van een vergelijking van de kosteneffectiviteit schrappen

• Het toepasselijkheidscriterium van minimaal 50.000 vliegtuigbewegingen per jaar schrappen

Benodigde wijziging richtlijn luchthavengelden

• Schrap het toepasselijkheidscriterium van minimaal 5 miljoen passagiers per jaar

• Zodat alle luchthavens hogere tarieven berekenen voor vervuilende en luidruchtige vliegtuigen