Ontwerp preventieladder Luchtvaart

De luchtvaart dient een evenredige bijdrage te leveren aan het terugdringen van emissies die een negatieve invloed hebben op het behoud van de stabiliteit van de mondiale klimaatsystemen. Niet meer en niet minder.

Het streven is gericht op een verdere optimalisering van de modaliteitsverdeling in het transport, op basis van zowel de passagiers- en vrachtvervoersbehoefte als de gezondheids-, natuur-, milieu- en klimaatimpact van daarbij mogelijke vormen van transport. De preventieladder is daarbij ons uitgangspunt:

1) voorkom de transportbehoefte door vermindering van de vraag, door meer lokaal te produceren, confereren en recreëren;

2) verdeel de resterende transportbehoefte zodanig over de beschikbare modaliteiten, dat deze de minst negatieve impact heeft;

3) pas per modaliteit de meest duurzame aandrijftechnieken toe;

4) gebruik daarbij zo min mogelijk fossiele brandstoffen

5) vermijdt het gebruik van alternatieve brandstoffen die nadelige effecten op natuur, milieu en lokale samenlevingen hebben;

6) compenseer de klimaatimpact van de resterend benodigde fossile brandstoffen zolang die niet uitgefaseerd kunnen worden in afwachting van de implementatie van duurzame aandrijf- en voortstuwingstechnieken

7) stimuleer de ontwikkeling van voornoemde technieken met voorrang.

8) bevorder het bovenstaande met regulerende heffingen, gebaseerd op de volledige klimaatimpact, inclusief non-CO2 broeikaseffecten.