แบบบันทึกผลการเรียนรู้

คำชี้แจง : ให้นักเรียนคลิกปุ่ม "คลิกส่ง" เพื่อกรอกข้อมูลแบบบันทึกผลการเรียนรู้ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกรายวิชา เลือกวันที่เรียน จากนั้นบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครบถ้วนทุกข้อ

คำชี้แจง : ให้นักเรียนคลิกปุ่ม "คลิกส่ง" เพื่อกรอกข้อมูลแบบบันทึกผลการเรียนรู้ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกรายวิชา เลือกวันที่เรียน จากนั้นบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครบถ้วนทุกข้อ


คำชี้แจง : ให้นักเรียนคลิกปุ่ม "คลิกส่ง" เพื่อกรอกข้อมูลแบบบันทึกผลการเรียนรู้ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว เลือกรายวิชา เลือกวันที่เรียน จากนั้นบันทึกผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ครบถ้วนทุกข้อ