Sustainability policy

ACIF Sustainability Policy

Climate change is one of the biggest challenges of our time and the highest-priority environmental issue of ACIF. Climate considerations therefore should be a high priority when we choose the mode of transport for a sports activity, suppliers for our sportswear and equipment we purchase. As a private individual and as part of the sports movement, everyone can contribute to reducing our environmental impact.

ACIF travel policy

ACIF will make efforts to limit our negative impact on the planet. The main environmental impact is in the carbon emissions generated by our travel to and from our sports activities. We are aware of the potential effects of our choice of transport and we commit to the following:

· For all transport to and from our sports and training activities we will use forms of transport with low C02 emissions – for example bike, public transport, hired bus and joint traveling.

· Only in exceptional cases will ACIF arrange group activities including air travel.

· We prioritize organizing sports activities that can be achieved with lower-carbon forms of transport, even if doing so involves an increased cost.

ACIF policy on purchase of sportswear, equipment and prizes

ACIF gives preference to suppliers that commit to use sustainable materials and have low energy-intensive production processes.

We also give preference to suppliers that communicate their commitment to following the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, and protecting human rights in their supply chain.

We also strive to order all branded training wear once per year, to limit transport emissions.


ACIFs hållbarhetspolicy

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den högst prioriterade bland ACIF’s miljöhänsyn. Klimataspekten ska därför vara högt prioriterad när vi väljer transportsätt till våra olika aktiviteter, våra leverantörer av kläder och annat inköpt material. Både som individ och som medlem i idrottsrörelsen kan vi bidra till en minskad miljöbelastning.

ACIFs resepolicy

ACIF anstränger sig för att minska sin miljöbelastning på planeten. Den huvudsakliga komponenten är det utsläpp av koldioxid som uppstår när vi som medlemmar reser till och från våra olika idrottsaktiviteter. Vi är medvetna om de möjliga klimateffekter vårt resande ger upphov till och förbinder oss därför till följande punkter:

· För alla transporter till och från våra tränings- och tävlingsarrangemang anstränger vi oss för att nyttja CO2-effektiva resmedel – till exempel cykel, kollektiva färdmedel och samåkning

· Endast i undantagsfall ska ACIF arrangera gruppresor där flygresor ingår

· När vi planerar vilka idrottsaktiviteter som ska arrangeras ger vi prioritet till sådana som kan genomföras med mindre CO2-belastande resande, även om det skulle betyda högre kostnader för aktiviteten

ACIFs policy för sportkläder, utrustning och tävlingspriser

ACIF prioriterar samarbete med leverantörer som gör hållbara materialval för sina produkter och som har produktionsprocesser med låg energiförbrukning.

Vi prioriterar även samarbete med leverantörer som uppger att de ansluter sig till ILOs konventioner om fundamentala principer och rättigheter för arbetstagare och som försvarar mänskliga rättigheter bland sina leverantörer.

Vi strävar också mot att göra endast en klädbeställning årligen för att minska utsläppen från transporten.