กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

แบบรายงานการปฎิบัติงานและการเรียนการสอนออนไลน์

การนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19

ส่งข้อมูลวิจัย โรงเรียนเวียงสระ

ช่องทางการจัดส่งงานวิจัยในชั้นเรียน

ช่องทางการจัดส่งงานวิจัยในชั้นเรียน

ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)

การรายงานการสอนแทน

ดาวโหลดใบรายชื่อนักเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเวียงสระ

ติดต่อสื่อสาร


ลงเวลาปฎิบัติงานประจำวัน