คณะกรรมการวิชาการ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี  

กรมการแพทย์

การประะเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิชาการ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์