งานวิชาการ

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม


นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม

นางนัยนา ใหม่คามิ

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานวิชาการ

นางวีรยา จุนใจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานวิชาการ

นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์

หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้

นางปาริชาติ ขามประโคน

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร

นางสายสวาสดิ์ ทองศรี

หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน

นางสาววรรณา แพ่งสภา

หัวหน้างานวัดและประเมินผล

ว่าที่ พ.ต.เจษฎาพงศ์ ภัณฑะประทีป

หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ทวันเวทย์

หัวหน้างานสหกรณ์เพื่อการศึกษา

นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์

หัวหน้างานแนะแนว

นายศิราวุธ บุญชู

หัวหน้างานทะเบียนและ GPA

นางหญิงไทย นาราช

หัวหน้างานวิจัยเพื่อการศึกษา/งานประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ

นางรภัทภร สิทธิวงศ์

หัวหน้างานระบบข้อมูลสารสนเทศข้อมูลนักเรียน

นายไตรรัตน์ ปุยะติ

หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ (GEP)

นายวิทิต สายกระสุน

หัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสต์ (AP)

นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์

หัวหน้างานกิจกรรมลดเวลาเรียนฯ / โครงการ To Be Number One

นางสาววรุณทิพย์ ทวีสินรัตน์

หัวหน้างานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

นางประณีต อาจสังข์

หัวหน้างานส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์

นางสาวเบญจภรณ์ ผินสู่

หัวหน้างานสำนักงานและเลขานุการวิชาการ

สแกน QR CODE เพื่อติดตามข้อมูล ข่าวสาร

งานวิชาการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม