เว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ผลงาน ของบุคลกรวิทายาลัยการอาชีพชนแดน

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน หวังเป็นว่ายิ่งว่าผลงานจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ารับชมผลงาน