ฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร้อยโทอภิเดช สารคำ

รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นส.อภิญญา บัวคำโคตร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.กนกลักษณ์ มูลอามาตย์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.พิมพิกา เหนือจำทิศ

เจ้าหน้าที่

งานวัดผลและประเมินผล

นายเชิดศักดิ์ คำสุนันท์

หัวหน้างาน

นส.นีรนุช เดชะ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.ปาจารีย์ ฤทธิโยธี

เจ้าหน้าที่

งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางวิไลลักษณ์ สิงห์ปั้น

หัวหน้างาน

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายทวีศักดิ์ ทานน

หัวหน้างาน

นส.อภิญญา บัวคำโคตร

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายหรรษา เสริฐผล

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวุฒิชัย ศรีสุวอ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายบุญสนอง สีมืด

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสันทนา สงครินทร์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายโกวิทย์ เหล่าโยธี

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางเกษร ครองยุทธ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางนวลนภา ริมโพธิ์เงิน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายธนพัฒน์ อินทะสร้อย

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.ปาจารีย์ ฤทธิโยธี

เจ้าหน้าที่

งานสื่อการเรียนการสอน

นายโกวิทย์ เหล่าโยธี

หัวหน้างาน

นายสมนึก อุ่นแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.ขนิษฐา นาคเป้า

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นส.พิมพิกา เหนือจำทิศ

เจ้าหน้าที่

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นส.นีรนุช เดชะ

หัวหน้างาน

นส.กนกลักษณ์ มูลอามาตย์

ผู้หัวหน้างาน

นส.ปาจารีย์ ฤทธิโยธี

เจ้าหน้าที่