ประชุมคณะทำงานปรับหลักสูตรสถานศึกษา 

           

  งานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้าหลักสูตรสถานศึกษา หัวหน้าสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ ประชุมพัฒนาปรับหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว เพื่อปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา


            ผู้เข้าร่วมประชุม
            1.  ครูสุมาลี มีสกุล                       ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
            2. นางสาวปราณี พ่วงทองคํา        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษ
            3. นางสาวงาม พันธุ์สัยศรี             องหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
            4. นางสาวดารากร  บุญสม            หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            5. นางสาวพีรยา คุ้มคง               หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์            6. นางสาวกนกภัทร พึ่งน้อย          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            7. นายปัญญา ใจปัญโญ                ลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            8. นายเอกสิทธิ์ ทิพนันท์               หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
            9.นายเมธา โตสวัสดิ์                     หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ             10. นางประชุม อ้วนแก้ว                หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ            11.นางสาวปิ่นนรี พานเข็ม             หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาอังกฤษ)            12. นางสาวศิริพร หงษ์ทอง           หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาจีน)             13. นายวีรยุทธ พูลพร                   หลักสูตรศูนย์คอมพิวเตอร์ 

บันทึกประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระเรียนรู้ประชุมปรับหลักสูตร จากผลการประเมินหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565

บันทึกประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระเรียนรู้ประชุมปรับหลักสูตร จากผลการประเมินหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564

บันทึกประชุมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระเรียนรู้ประชุมปรับหลักสูตร จากผลการประเมินหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

ประชุมชี้แจงการปรับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561