กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาษามือขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

คณะผู้บริหาร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาษามือขั้นพื้นฐาน”เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ภาษาและคำศัพย์ต่างๆ ที่เข้าใจได้ง่ายในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมโสตฯ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

คณะผู้บริหาร ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิธีการวิจัยในชั้นเรียนไปปฏิบัติและเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโสตฯ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

อบรมโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน PROJECT-BASED LEARNING

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

คณะผู้บริหาร ได้จัดโครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐาน PROJECT-BASED LEARNING เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถออกแบบ ประยุกต์ความรู้ของการจัดการเรียนรู้แบบ project-based learningในรายวิชาของตนเองและร่วมกับทีมผู้สอนอื่นๆ ได้ณ ห้องประชุมโสตฯ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโสตฯ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 4 มีนาคม 2565

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้

วันที่ 3 มีนาคม 2565

จัดกิจกรรมเปิดบ้านการเรียนรู้ OPEN HOUSE เพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุนสืบสานอนุรักษ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องสติปัญญา ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสำหรับลูกเสือและยุวกาชาด เพื่อเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัยและการเข้าร่วมสังคมกับผู้อื่นรวมถึงทั้งเป็นการทดสอบสภาพร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็ง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ต้อนรับ คร.สมเกียรติ ชอบผลและคณะ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ข้าราชการบำนาญ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและคณะ โดยมี ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตรวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ พัฒนาจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะการดำเนินชีวิต เก่ง ดี มีสุข

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดงานฉลองวันตรุษจีน ถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน มุ่งเน้นให้ความรู้ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันตรุษจีนให้กับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญา

กิจกรรมวันเด็ก

วันที่ 28 มกราคม 2565

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เพื่อคงความสำคัญของวันเด็ก รวมถึงกิจกรรมการแสดงออกของเด็กๆ ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางสติปัญญา ได้ร่วมสนุกสนาม โดยมี นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมกีฬาสีภายใน

วันที่ 28 มกราคม 2565

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดงานกีฬาสีภายใน "ประดู่เกมส์" เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยมี ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ประชุมเตรียมความพร้อมการรับวัคซีน

วันที่ 21 มกราคม 2565

นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับวัคซีนของนักเรียนอายุ 5-12 ปี ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมเอามือสามัคคีปลูกป่า

วันที่ 19 มกราคม 2565

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด…เรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ การ “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” กิจกรรมเอามื้อสามัคคีปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 เพื่อให้คณะครูนักเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืช การดูแลดิน เรียนรู้นอกห้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้อารยเกษตร

รับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 (หลังปีใหม่)

วันที่ 10 มกราคม 2565

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูพบปะนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำเสนอผลงานการประกวดโครงงาน

ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน

ผู้บริหารตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนแบบ on site ร่วมกับ online ของระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประเมินโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูพบปะนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

ลงแขกเกี่ยวข้าว

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง

พบปะนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูพบปะนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

รับนักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

รับนักเรียนเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับการตรวจเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

คุณหมอ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนานิคม ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับการตรวจประเมินโรงเรียน และตรวจ ATK ให้กับคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ผลการตรวจเป็นลบ 100%

ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 (Pfizer)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะครู นำนักเรียน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ชนิด Pfizer เข็มสอง

พิธีเปิดโครงการอารยเกษตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

พิธีเปิด โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

อบรมโครงการอารยเกษตร

วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564

อบรมโครงการพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 30 สิงหาคม 2564

จัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านช่องทางสื่อสารของ Google Meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำเสนอผลงานการประกวดผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมวันอาเซียน

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

จัดกิจกรรมวันอาเซียน ในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านช่องทางสื่อสารของ Google Meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำเสนอผลงานการประกวดผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมวันแม่

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านช่องทางสื่อสารของ Google Meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำเสนอผลงานการประกวดผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านช่องทางสื่อสารของ Google Meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำเสนอผลงานการประกวดผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันที่ 19 สิงหาคม 2564

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านช่องทางสื่อสารของ Google Meet เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำเสนอผลงานการประกวดผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2564

นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการฯ ครู และบุคลากร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการสแดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมอบเกียรติบัตรให้กับรองผู้อำนวยการฯ คณะครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานในพิธีขึ้นเปิดกรวยดอกไม้และถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมนำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนถวายพระพร นำคณะลงนามถวายพระพรและร่วมดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาปลูกฟ้าทลายโจร สนองพระปฏิธาน พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าว

กิจกรรมสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

ได้จัดกิจกรรมสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 และได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสี การแสดงผลงานด้านศิลปะ การประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีสุนทรภู่ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญความสวยงามของภาษาไทย และประวัติศาสตร์ อันเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของไทยให้กับนักเรียนต่อไป

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์

อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

อบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน โดยผ่านระบบ ZOOM เพื่อพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาครูในเรื่องของการทำวิจัยในชั้นเรียน ให้มีความรู้ และนำไปปรับใช้ในงานของตนเอง

การอบรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564

อบรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา โดยผ่านระบบ ZOOM เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดสื่อการเรียนการสอน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 7 - 8 เมษายน 2564

นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรให้ความรู้ใน เรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วีดิทัศน์การสอน