ภาพกิจกรรม กศ.

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ร่วมงาน ครั้งที่ 2 (การพยาบาลสูติศาสตร์) วันที่ 17 มี.ค.64

โดย คณาจารย์ภาคสูติศาสตร์

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ร่วมงาน ครั้งที่ 1 (การพยาบาลผู้สูงอายุ) วันที่ 24 ก.พ.64

โดย พ.ท.หญิง ดร.ศศิพร อุ่นใจชน และ พ.ต.หญิง ผศ.ดร. องค์อร ประจันเขตต์

บุคลากร กศ.วพบ. แสดงความยินดี รอง ผอ.กศ.วพบ. และ หน.ภพก.กศ.วพบ. วันที่ 29 ม.ค.64

การประชุมวิพากษ์หลักสูตร พย.บ. ฉบับพ.ศ. 2565 วันที่ 12-13 ม.ค.64

การนำเสนอ case study ของ นรพ.ชั้นปีที่ 4 ที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ รพ.ค่ายสุรนารี วันที่ 15 ม.ค.64

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ ประจำปี 2564 วันที่ 9 ม.ค.64

พิธีปฐมนิเทศการขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย รพ.รร. 6 นรพ.ชั้นปีที่ 2 และ นรช. วันที่ 16 ธ.ค.63

พ.ท.หญิง ดร. สรินทร เชี่ยวโสธร ร่วมบรรยายเพื่อสร้างเครือข่าย IPE การทำงานชุมชน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 9 ธ.ค.63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 16 วันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค.63

คณาจารย์และ นรพ. เข้าร่วมเสนอผลงานและรับรางวัล การประชุมวิชาการ พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 48

วันที่ 23-27 พ.ย.63

คณะอาจารย์พยาบาล เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. วันที่ 23-24 พ.ย.63

การประชุมสภา วพบ. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 10 พ.ย.63

กิจกรรมพัฒนาสมถรรนะอาจารย์ BLS & AED วันที่ 10 พ.ย.63

นรพ.ปี 2 จัดโครงการ อาวุโส Society ณ โรงเรียนผู้สูงอายุดินแดง วันที่ 10 พ.ย.63

โครงการบริการวิชาการผู้สูงอายุ อาวุโส Society ออกอากาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563.mp4

คณาจารย์ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ณ จังหวัดนครปฐม วันที่ 4-5 พ.ย.63

รับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สกอ. โดย รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล ประธานกรรมการ
วันที่ 28-29 ต.ค.63

ประชุมเตรียมการปฏิบัติการหยกพิรารักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมรัตนไตรภพ วันที่ 28 ต.ค.63

พิธีแสดงความยินดี และประดับเครื่องหมายแทนเครื่องหมายเหล่า ผู้ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นและเลื่อนตำแหน่ง ณ กรมแพทย์ทหารบก วันที่ 21 ต.ค.63

คณาจารย์ร่วมส่ง นรพ.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 54 ฝึกปฏิบัติการอนามัยชุมชน ณ จังหวัดนครปฐม วันที่ 18 ต.ค.63

การประชุม นขต.กศ.วพบ. และข้าราชการ กศ.วพบ. ครั้งที่ 1/2564 และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บังคับบัญชาที่ได้เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น

วันที่ 16 ต.ค.63

ประชุมเตรียมส่วนล่วงหน้า การฝึกทหารเบื้องต้น สำหรับ นรพ.ชั้นปีที่1 ณ รร.จปร. 7 ต.ค.63

การประชุมร่างหลักสูตร พย.บ. ตามเกณฑ์ AUNQA 5 ต.ค. 63

ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลนพรัตน์ วชิระ 30 ก.ย.63

ผอ.กศ.เปิดงานนิทรรศการ " Show me you' re happy กับพี่ๆพยาบาล" ณ พล.ม. 2 รอ. 23 ก.ย. 63

มหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 3 ณ วพม. 22 ก.ย. 63

ดูงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง และโรงเรียนผู้สูงอายุดินแดง กทม. 21 ก.ย. 63

สปท.กห. นำโดย พล.ท. ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ตรวจเยี่ยม 15 ก.ย. 63

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 ก.ย.63

การบรรยายการใช้เครื่อง AED แบบ training 9 ก.ย. 63

การบรรยายเรื่อง " การออกข้อสอบออนไลน์ " โดย อ. จิตต์ระพี บูรณศักดิ์ 2 ก.ย. 63

กศ.วพบ. รับตรวจประกันภายในองค์กร 1 ก.ย. 63

บรรยายพิเศษเรื่อง Faculty Practice 5 ก.ค. 63

ประชุมวิชาการเรื่อง โรคทางเดินหายใจ จาก บริษัท ไบโอเน็ต 23 ก.ค. 63

วิพากษ์หลักสูตร มคอ.3 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 22 ก.ค. 63

Workshop on International Conference Management 22 ก.ค.63

พิธีมอบหมวกและมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 38 17 ก.ค. 63

พิธีปัจฉิมนิเทศและกตัญญูกตเวทิตา นรช.รุ่นที่ 38 16 ก.ค.63

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning 15 ก.ค.63

กิจกรรมการอบรม "ALCPT PREPARATION" โดย Teacher Troy from ATC 14 ก.ค.63

การเผยแพร่ความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 4 เรื่องวัฒนธรรม วันที่ 13 ก.ค.63

ประชุมสภา วพบ. ครั้งที่ 2/2563 9 ก.ค. 63

การเผยแพร่ความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 4 เรื่องบุหรี่ วันที่ 2 ก.ค.63

ประชุม นขต.กศ.วพบ. ครั้งที่ 2/2563 2 ก.ค.63

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง “การวิจัยทางคลินิกทางการพยาบาล" โดย รศ.ดร. ปรางทิพย์ ฉายพุทธ 1 ก.ค. 63

การเผยแพร่ความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 3 เรื่องจริยธรรม วันที่ 29 มิ.ย.63

การประชุมร่วม กพย. และ วพบ. ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 26 มิ.ย.63

วิพากษ์รายหมวด EdPEx โดย รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล วันที่ 24 มิ.ย.63

การสาธิตหุ่นฝึกการเรียนการสอน จากบริษัท Upright simulation วันที่ 17 มิ.ย.63

พิธีประดับขีดหมวก นรพ. ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 53 11 มิ.ย.63

การเผยแพร่ความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 2 RDU วันที่ 10 มิ.ย.63

การเผยแพร่ความรู้สู่เพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 1 Patient Safety วันที่ 2 มิ.ย.63