ประกันคุณภาพ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Link ข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพ

2561 กำหนดการประเมินระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf

แบบประเมินสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2560 สำหรับประเมินประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อใช้ในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561

แบบสอบถามสำหรับประเมิน อาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต ในด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตร วท.บ. ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร

ระบบส่งข้อมูล มคอ. สำหรับอาจารย์ผู้สอนเพื่อส่งไฟล์ มคอ.ต่าง ๆ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการรับนักศึกษา ประกอบด้วย การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน สำหรับประเมินนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม