กิจกรรมเสริมทักษะคาบ 9

ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 "ระดับประเทศ"

รางวัลระดับ "เหรียญทอง"

ผลงานกิจกรรมเสริมทักษะ PSUWIT WORLD CLASS LEARNER เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา