Σημειώσεις για το Μάθημα Πρακτική Εφαρμογή στην ειδικότητα των ΙΕΚ

Python.pdf
python-pygame.pdf

Σημειώσεις για τη γλώσσα Python. H γλώσσα αυτή είναι μία από τις πιο βασικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται σε μεγάλους δικτυακούς τόπους.

Πολύ χρήσιμο υλικό και Ασκήσεις στο παρακάτω site :

http://users.tem.uoc.gr/~komineas/Teaching/MEM104_2016/exercises/index.html

Ένα αρκετά κατανοητό βιβλίο : http://python.org.gr/phocadownload/Tutorials/tutorial_by_example.pdf

Ένα ακόμη βιβλίο στα Ελληνικά http://aggelid.mysch.gr/pythonbook/

Η Python στο web https://docs.python.org/2/howto/webservers.html

Pygame

pygame.org παιχνίδια με python

Εγκατάσταση Pygame στο cmd :

py -m pip install -U pygame --user

py -m pygame.examples.aliens

Django

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

https://docs.djangoproject.com/el/2.0/intro/install/

Εγκατάσταση Django στο cmd :


py -m pip install -U Django==2.0.3

Γράφοντας το πρώτο σας Django app, μέρος 1

https://docs.djangoproject.com/el/2.0/intro/tutorial01/


Ερωτήσεις Πιστοποίησης

https://play.kahoot.it/#/?quizId=03df5ce8-2dc7-45e7-a3d9-f6b100943136