Σημειώσεις για το Μάθημα Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet ΙΕΚ

CLIENT-SERVER COMPUTING.pdf
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ_ΙΣΤΟΣ_WWW.pdf

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τα εργαλεία και τις τεχνικές για ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο, ώστε να είναι ικανοί να τα αξιοποιούν επαρκώς αναλόγως των αναγκών που θα έχουν να αντιμετωπίσουν.

css_tutorial.pdf