Geluidsoverlast

Mede op vraag van 3012WD, en na ettelijke geluidsmetingen, plaatst het Vlaams Gewest in 2018 nieuwe geluidsschermen langs de E314. Hiertoe werden ettelijke diensten en politiekers gecontacteerd door het dorpscomite. 3012WD betreurt dat de geluidsschermen niet volledig sluitend zullen zijn, maar we gaan er van uit dat de nieuwe geluidsschermen een merkelijke verbetering zullen zijn tegenover de vorige toestand.

Ook het geluid van de spoorlijn baart ons zorgen, aangezien dit cumulatief met het geluid van de snelweg bepaalde zones in het dorp te sterk belast. Hiertoe is 3012WD in overleg gegaan met INFRABEL.

3012WD is ook met de problematiek van de vliegtuigen bezig. Voor onze standpunten hebben wij ons steeds laten leiden door de richtlijnen van de WereldGezondheidsorganisatie (WHO); de geldende Europese wetgeving, richtlijnen en adviezen; en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Op basis van deze gegevens hebben wij het concept van de 07-rechtdoor gesteund. Deze behelst het gebruik van de decennia-oude vliegcorridor die historisch gebruikt werd om te landen (een strook van ongeveer 20km lang ten noorden van Leuven en in het verlengde van de twee parallelle banen) ook te gebruiken om rechtdoor op te stijgen en dan pas te spreiden op hoge hoogte. Reeds kort na de invoering van de 07-Rechtdoor hebben wij aangedrongen op 1/ een correcte uitvoering en 2/ optimalisatie van 07-Rechtdoor procedure. Nu worden immers bewoners van de Leuvense deelgemeenten Wilsele en Wijgmaal – zoals ook die van Kortenberg en Herent – getroffen door een nodeloze overlast van de niet-optimaal opstijgende vliegtuigen, wat nooit onze bedoeling is geweest. De alsmaar aanslepende rechtszaak houdt echter de optimalisering tegen.

3012WD neemt nadrukkelijk afstand van de visie van andere bewonersgroepen en sommige politici om de vliegtuigroutes te spreiden boven zoveel mogelijk mensen of om de vliegtuigen boven het stadscentrum van Leuven te laten uitwaaieren.

3012WD wenst er ook op te wijzen dat de aanpassingen aan de start- en landingsbanen van Brussels Airport, aangekondigd in het kader van Forum 2040, nog meer lawaai kunnen meebrengen voor de Leuvense regio. Bovendien zal de extra luchtvaartactiviteit op de uitgebreide baan 25L/07R extra veel neerslag van het zeer gevaarlijke ultrafijn stof veroorzaken in het verlengde van deze baan, zoals reeds vastgesteld werd in het verlengde van baan 25R/07L. Ditmaal zal die neerslag wel terechtkomen in de dichtbevolkte agglomeraties van Leuven – alsook die van Kortenberg en Herent –: dat is totaal ontoelaatbaar. Deze aanpassingen moeten dan ook integraal geweigerd worden.

3012WD is verder vragende partij om de last van de omwonenden te beperken door:

· wetgevend beleid volledig conform de WHO geluidsnormen en in lijn met Europese richtlijnen en wetgeving terzake;

· respect voor de nachtrust van de getroffenen;

· maximaal gebruik van stillere vliegtuigen en stille opstijgroutes;

· Acties van de overheid om de woningen die in de zwaarst belaste zones staan te isoleren of zelfs (vrijwillig) te onteigenen, alsook alle schade te vergoeden (cf. gezondheidschade, leerstoornissen, productiviteitsverlies, ...). Dit kan via het principe van de vervuiler betaalt;