ปิดระบบการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

มีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายวิชาการโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

หัวหน้าฝ่ายวิชาการครูสุจิน น้อยจีน ทางหมายเลขโทรศัพท์ 087-2834570

ครูกมลทิพย์ ชูแก้ว ทางหมายเลขโทรศัพท์ 084-8460765