กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ทำเนียบบุคลากร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม)

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อชุมนุม 1-2561.docx

สรุปการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ชุมนุม 1-61.docx

ภาพการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม

ภาพชุมนุม

เล่มสรุปรายงานการจัดกิจกรรมชุมนุม

เล่มชุมนุม61-1.docx