ประวัติส่วนตัว

ชื่อ เด็กชายภาตะวัน กุลจันทร์

ชื่อเล่น โอม

อายุ 12 ปี

เกิด 9 กุมพาพันธ์ 2549

เชื้อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ

ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน 199/17 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ (081) 845-3018