การศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษา

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอรรถมิตร
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภ.ป.ร ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมป์
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอรรถมิตร

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ปัจจุบัน)