วัตถุประสงค์งาน 107 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง

เพื่อจัดหาทุน ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)