Om skolan

Rektor F-6, Mia Janerdal

Jag heter Mia Janerdal och tillträdde tjänsten som rektor på Veingeskolan 1 november 2016. Jag har arbetat i skolans värld i 30 år, och jag tycker fortfarande att det är ett fantastiskt jobb. Det som tilltalar mig mest på Veingeskolan är de underbara eleverna och de engagerade lärarna. Vi har en fin skola i en lugn miljö som ger förutsättningar för goda resultat och bra arbetsmiljö. Att arbeta som rektor är spännande eftersom vi får vara med och forma framtiden!

0430-156 60, 070-258 38 24 mia.janerdal@laholm.se

Rektor 7-9, Tarja Kemppainen

Ledorden för oss på Veingeskolan F-9 är Engagerat lärande och god trivsel

Engagerat lärande

En engagerad lärare är mycket viktig för att skapa ett bra lärande. Vi kan stolt konstatera att engagemang har vi gott om på Veingeskolan. Men låt oss också nämna några utvecklingsområden som vi ständigt jobbar med och som vi tror ökar engagemanget även hos eleverna:

Tydlig målstyrning och formativ bedömning. I skolan jobbar vi mot kunskapskrav. När det är tydligt för elever vad om förväntas av dem och hur de ska nå dit höjs motivationen. När eleven blir involverad i utvärderingen av sin egen lärprocess och få enkla verktyg för detta (kallas för bedömning för lärande eller formativ bedömning) ökar lärandet enligt all skolforskning.

Varierad undervisning. Vi lär på olika sätt och har olika intressen. För att stimulera och stödja alla elever ska undervisningen vara så varierad som möjligt. Det gäller både arbetsmetoder och redovisningsformer. Eleverna ska utbildas i att ta ett allt större ansvar för sina studier och vara med och påverka undervisningens innehåll.

Ämnesövergripande undervisning. Verkligheten är inte uppdelad i skolämnen. Ju mer vi kan anpassa lärandet till ett sammanhang och använda lärares olika kompetenser desto större möjligheter har vi att nå kunskapsmålen.

Omvärldsorientering. Skolan har inte monopol på kunskap. Vissa menar att eleverna egentligen lär sig mer på sin fritid än i skolan. I skolan ska vi alltmer knyta an undervisningen till närsamhället och de globala möjligheter som finns i internationella utbytesprojekt och via internet.

Rätt teknik. Den tekniska utrustningen utvecklas snabbt och påverkar oss på olika sätt i vardagen. Därför ställs det också höga krav på att personalen kan hantera informations- och kommunikationsteknologi (IKT). På högstadiet har alla elever en egen dator och tillgången till IKT är stor även i de lägre åldrarna. Undervisningen och kommunikationen med elever och föräldrar blir alltmer IT-baserad och vi försöker ständigt uppdatera och utveckla detta.

God trivsel

Det är självklart för oss att den elev som mår bra och känner sig trygg också har bäst förutsättningar att utveckla sina kunskaper. Därför känns det oerhört roligt att vi år efter år kan konstatera att trivseln bland våra elever är mycket hög.

  • Det är jätteroligt med nya och fräscha lokaler, men det är viktigt att vi behåller skolan fin.
  • Varje vecka har två klasser städansvar för utsidan och på mentorstiden ska eleverna se över sitt klassrum och elevskåp.
  • Vi har ett elevcafé där det säljs frallor och åtgången på mellanmål är stort.
  • I Likabehandlingsplaner och Ordningsregler visar vi hur vi arbetar förebyggande mot kränkningar och vilka konsekvenserna blir om något skulle hända.
  • Elevrådet planerar ett par gånger om året olika aktiviteter för att öka gemenskapen på skolan.
  • Avslutningsvis det allra viktigaste. På Veingeskolan finns många vuxna som snabbt agerar om en konflikt uppstår. På F-6 finns en Likabehandlingsgrupp bestående av personal som träffas regelbundet och som agerar samordnande vid olika former av kränkningar. På 7-9 har mentorer och arbetslag det samordnande ansvaret för att uppmärksamma och bearbeta konflikter. Ett gott förtroende för de vuxna som ser hur eleverna mår betyder mest, hur väl skrivna dokument man än har.