PLA D’ORGANITZACIÓ del curs escolar 2021-2022

ASPECTES BÀSICS de funcionament

El Departament d'ensenyament estableix que els centres han d’elaborar un Pla d’organització de centre amb previsions per garantir la seguretat d’alumnes i treballadors, i establir mesures de protecció i en el seu cas, la traçabilitat.

Els representants de l’Equip directiu hem actualitzat aquest Pla seguint les directrius del document publicat durant el mes de maig de 2021, tenint per objectiu l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centre educatius i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat, tenint present els valors de:


  • 3. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA


  • 3.1. Seguretat

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes les persones que integren la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. Les evidències científiques han demostrat que infants i adolescents són un col·lectiu de risc molt baix respecte de la covid-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus.


  • 3.2. Salut

La salut dels i de les alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per als departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.


  • 10 3.3. Equitat

  • El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de més vulnerabilitat, van patir -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles va fer palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre els alumnes. Per tot plegat, aquesta proposta garanteix la presencialitat, sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.


  • 3.4. Vigència

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup