PLA ANUAL

CURS 2022- 2023

PRESENTACIÓ

La Programació Anual de Centre és el document on es recull, amb detall, tot el conjunt d’objectius i activitats que el claustre de mestres i professors/es ha planificat de forma concreta per al curs 2022-23.

ÍNDEX