ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีปิยวัฒน์ ดีโว
ชื่อเล่น : โบ้
ที่อยู่ตามสำเนา : 49 หมู่ 15 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 111/17 หมู่บ้านทรัพย์รุ่งโรจน์ 2494 (บ้านหนองหลุบ)
ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Email : boamata@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/boamata
ID Line : boamata
โทรศัพท์ : 099-0404545

ข้อมูลการศึกษา

ระดับปริญญาโท (ศษ.ม.)
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2556

ระดับปริญญาตรี (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาซอฟแวร์
มหาวิทยาลัยราชถัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2552

แผนที่ในการเดินทาง : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ตารางนัดหมาย