gg.gg/covid-spc


แนวทางฉีด Pfizer เด็กนักเรียน

• ฉีดนักเรียน ม.1-6 หรือ ปวช. ปวส. หรือ เทียบเท่า

• ฉีดในสถานศึกษา เช่น โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสอนศาสนา ฯลฯ

• นักเรียนอายุเกิน 18 ปี อนุโลมให้ฉีดวัคซีนได้

• ผู้ปกครองต้องส่งใบยินยอมการฉีดวัคซีนแก่สถานศึกษา


Educational-Manual-Covid19-final-Complete.pdf
School Guide Covid-19.pdf