Praktisch

's Morgens

 • De opvang is open vanaf 7:00.

 • Er is toezicht op de speelplaats vanaf 8:10.

 • De lessen beginnen om 8:40.Probeer stipt aanwezig te zijn om de lessen zo weinig mogelijk te storen!

's Middags

 • Wie op school blijft eten kan kiezen tussen volle maaltijd of een meegebrachte picknick.

 • De kleuters kunnen na het middagmaal naar het slaapklasje.

 • Op woensdag eindigen de lessen om 11:50.

 • Kinderen, die opvang nodig hebben, worden op woensdag naar de gemeentelijke opvang "De Schildpad" in Anzegem gebracht.

(Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk)

Om 16:00 (vrijdag om 15:00)

 • Tot 16:15 (vrijdag 15:15) is er toezicht op de speelplaats.

 • Daarna gaan de kinderen vanaf het lager naar de studie (ma, di en do).

 • Ook de kinderen, die niet naar de opvang gaan, zijn welkom in de studie.

 • In de studie maakt je kind zijn huiswerk onder begeleiding van een leerkracht.

 • De kostprijs is 1,25 euro per beurt en vind je op de maandelijkse factuur van de school.

 • De andere kinderen worden ingeschreven in de opvang.

 • Ze krijgen er een vieruurtje (aangeboden door het oudercomité).

 • Ophalen gebeurt via de voordeur (naast bureau).

 • De opvang sluit om 18:30 (vrijdag 17:30).

Zwemmen

 • De zwemlessen voor het lager gaan door op vrijdag, om de 2 weken. Het jongste lager gaat altijd zwemmen, midden en oudste lager wisselen elkaar af. De groep die niet gaat zwemmen krijgt een sportieve les door de klasleerkracht.

 • Naast een zwembroek of badpak (geen bikini) vragen we een kleine handdoek (om op te staan) en een badhanddoek mee te geven.

 • Ook onze kleuters gaan 5 keer per schooljaar zwemmen. De leerkrachten informeren als er een zwembeurt aankomt.

Turnen

 • Kleuters: op donderdag

 • Lager: op woensdag wanneer we niet gaan zwemmen + op donderdag

We turnen in OC Groeninge (op wandelafstand van de school).

Vanaf het lager krijgen de kinderen een turn T-shirt aangeboden door het oudercomité.

Je dient zelf voor een shortje en sportschoenen te zorgen.

Aan de kleuters vragen we gemakkelijke kledij aan te trekken.

Medicijnen

We kunnen wettelijk geen medicatie toedienen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de dokter (liefst) of de ouders.

Afwezigheden

Leerplichtige kinderen (vanaf 5 jaar) dienen afwezigheden altijd te staven.

Dit kan maximaal 4 keer per schooljaar met een verklaring van de ouders.

Bij "varia" vind je een voorbeeldattest.

Breng steeds de school op de hoogte bij afwezigheid van je kind.

Facturatie

Maandelijks krijgen de kinderen een verbruiksfactuur mee op papier of per mail. Daaraan zijn onderstaande voorwaarden verbonden :

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgaande facturen van Leefschool Groene Poortje, behoudens wanneer hiervan in een individuele overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken.


 1. Alle klachten betreffende een factuur dienen op straffe van verval binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.


 1. De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de volledige factuur.


 1. Alle facturen zijn betaalbaar in Kaster, uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de facturen of bij gebreke daaraan binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.


 1. Elke laattijdige of achterstallige betaling ; door welke oorzaak ook, is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, op het schuldig gebleven saldo een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan 1 procent per aangevangen maand, tot op datum van integrale betaling.


 1. Daarenboven wordt bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, na vergeefse ingebrekestelling, bij wijze van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, het schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum € 150, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit bedrag wordt verhoogd met alle invorderingskosten.


 1. Het Belgisch recht is van toepassing.


 1. Alle betwistingen van welke aard ook vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.