ÎNSCRIERE

În perioada 12 - 14 iulie şi 17 - 21 iulie înscrierea se face în sediul UVT, cab. 031, 032. Între 18 şi 20 iulie înscrierea se poate face şi în sala 102.

Înscrierea se face în fiecare zi între orele 9:00 şi 16:00 cu excepţia ultimei zile (21.07.2017) când înscrierea se face în intervalul 9:00 - 14:00.

În perioada 11-14 iulie 2017 înscrierea se poate face şi în centrele regionale de înscriere.

3. Actele necesare la înscriere sunt (Art. 9):

a) cerere de înscriere (Fişa de înscriere), candidaţii vor indica opţiunile şi ordinea de prioritate a acestora;

b) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie (certificată conform cu originalul la secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică),

PRECIZARE: neprezentarea diplomei de bacalaureat în original, în etapa de confirmări programată imediat după afişarea rezultatelor, va conduce la descalificarea celor în cauză de la forma de învăţământ fără taxă;

c) adeverinţa medicală în original (de la medicul de familie cu menţiunea „apt pentru studii universitare”);

d) 3 fotografii color tip buletin de identitate;

e) certificatul de naştere şi copie certificată conform cu originalul la facultate sau copie legalizată, la notariat;

e') copie (nelegalizată) carte de identitate;

f) acte doveditoare, în original, pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere;

g) diploma/diplomele în original pentru candidaţii care au obţinut premii la concursurile naţionale sau internaţionale ale Olimpiadelor de Matematică sau Informatică, la concursurile interjudeţene de specialitate, recunoscute de M.E.N., respectiv la olimpiadele judeţene de specialitate (matematică sau informatică);

h) diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;

i) copie (certificată conform cu originalul la secretariatul Facultăţii de Matematică şi Informatică) după foaia matricolă pentru absolvenţii cu diploma de licenţă, respectiv de absolvire, care doresc să urmeze o a doua specializare;

j) dovada de cunoaştere a limbii engleze pentru cei care optează la programul de studii Informatică (în limba engleză), conform condiţiilor de la Art. 25.

k) certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română (cerut doar cetăţenilor străini pentru programele de studii în limba română), eliberat de către instituţii abilitate de M.E.N.;

l) Absolvenţii de liceu din promoţiile anterioare anului 2017 care concurează pe locuri finanţate de la stat trebuie să dea o declaraţie pe proprie răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat. În cazul finanţării se va preciza şi numărul de semestre finanţate;

m) chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;

n) dosar plic.


Art. 22. Pentru fiecare candidat înscris la admitere, se colectează datele cuprinse în Anexa 1 a Regulamentului de admitere UVT (Fişa cu datele candidatului).

4. Taxa de înscriere (Art.19)

la concursul de admitere în ciclul de licenţă este 100 lei.

Potrivit legii, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, precum şi de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente şcolare următoarele categorii de persoane: (a) copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar aflat în activitate sau pensionat; (b) copiii întregului personal din învăţământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic şi din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat. În UVT, întregul personal din învăţământul superior şi din bibliotecile centrale universitare este scutit de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi. Aprobarea scutirii se face de către comisia de admitere.

Taxa de înscriere la admitere se plăteşte de candidat o singură dată pe facultate, chiar dacă acesta concurează la ambele domenii din cadrul facultăţii. În cazul în care candidatul doreşte să urmeze simultan programe de studii la ambele domenii, va depune câte un dosar pentru fiecare domeniu şi va achita taxa de înmatriculare pentru fiecare dintre acestea.

Taxa de înscriere pentru studenţii străini este de 75 euro.


NOTĂ: Plata taxei de înscriere se poate face şi prin Banca Transilvania sau BCR. Plata taxei de înscriere la bancă se face înainte de depunerea dosarului. Atenție ! Nume, prenume deponent sau nume student trebuie să fie numele și prenumele candidatului. La fel și CNP-ul. Informaţii detaliate despre modalitatea de plata prin banca se găsesc la adresa web: https://www.uvt.ro/upload/pdf/tx-btrl-inscriere-afisuvt%20(1).pdf