วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

โครงสร้างผู้บริหารสถานศึกษา

.: ข่าวประชาสัมพันธ์ :.

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพออนไลน์ (SAR)

อบรมการจัดทำแผนการเรียน และแผนการฝึกอาชีพตามการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคี

:: ข่าวสารอื่นๆ