ทำความรู้จักกับแผนกวิชาการตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก

หลักสูตรที่เปิดสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


.: ข่าวสารอัพเดท :.

อาชีวะอุบลฯ จับมือ 14 สถานประกอบการภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพออนไลน์ เพื่อจัดทำ SAR รายบุคคลและ SAR แผนกวิชา

:: ข่าวสารอื่นๆ