--::แจ้งการกรอกคะแนนและรับBookmark เพื่อกรอกคะแนน กลางภาค ภายในวันที่ 2/2560 8 -17 มกราคม 2560

--::กำหนดส่ง ปพ. 5 และ Bookmark คะแนนสอบกลางภาค 2/2560 ภายในวันที่ 15 - 17 มกราคม 2561

-::สรุปเหรียญรางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตภาคเหนือ(จัดทำโดย : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม)