::ข่าวประชาสัมพันธ์::

#ดาวน์โหลดเอกสารแผ่นพับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่ >>Download<<

นางนภาภรณ์ กล้าวิกย์กรรม

หัวหน้างานประกันคุณภายการศึกษา

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

Quality Assurance @ Uthaiwitthayakhom School