กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

ความหมายตราสัญลักษณ์ ๗๒ พรรษา (2).mp4

อำนาจหน้าที่ของกลุ่ม DLICT

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีอํานาจหน้าที ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  

(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

นายจักรกฤช  แก้วสุข
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ภาพการจัดกิจกรรม 

โครงการจัดอบรมทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

วันที่ 25 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 น.  นายประเจน  ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 2 เป็นประธาน เปิดโครงการจัดอบรมทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 .....เปิดอ่าน