กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

อำนาจหน้าที่ของกลุ่ม DLICT

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอํานาจหน้าที ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

นางพรจิรา ใจชั้นกลาง

ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม

การศึกษาทางไกลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์



ภาพการจัดกิจกรรม

โครงการจัดอบรมทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธาน เปิดโครงการจัดอบรมทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 .....เปิดอ่าน