Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ศธ.จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนและนักศึกษาวิชาทหาร บุคลากรเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคุ้งตะเภาและประชาชนจิตอาสา ทั้งนี้นายชาญฤทธิ์ เตชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่าสักเรไร จังหวัดอุตรดิตถ์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564

นายชาญฤทธิ์ เตชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยทีมงานกิจการนักเรียน งานวิชาการ และ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) ได้ออกตรวจเยี่ยมการเรียนด้วยระบบออนไลน์ของนักเรียนโงเรียนอุตรดิตถ์ตามสถานการณ์จริง เพื่อนำผลที่ตรวจพบ มาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับแก้ปัญหาต่อไป