กลุ่มบริหารวิชาการ ยินดีต้อนรับทุกท่าน :)

ข่าวสารและระบบบริหารงานวิชาการ

[สำหรับนักเรียน]
วิธีการเปลี่ยนชื่ออีเมล @utd.ac.th

รูปแบบคือ                     Mชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้าชื่อชื่อ นามสกุล

เช่น                               ม.6/9 เลขที่ 5 นายรักเรียน ขยันยิ่ง

ตั้งชื่อในอีเมลว่า            M6 09 05 นายรักเรียน 

ตั้งนามสกุลในอเมลว่า   ขยันยิ่ง


นักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 และ ม.4 (นักเรียนเก่า อ.ต.)


นักเรียน ม.1 และ ม.4 (นักเรียนใหม่)

รายชื่อนักเรียน ม.1-6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

- ไฟล์รายชื่อข้างต้น ใช้สำหรับรายงานการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียนที่ 1/2567
- หากต้องการใบรายชื่อเรียงเลขที่ตามเลขประจำตัวนักเรียนปรับใหม่จนปัจจุบันสามารถ "รับได้ที่ห้องวิชาการ" หรือ "ดาวน์โหลดจากระบบ SGS"

โปรดตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 21.55 น. ก่อนบันทึก

เปิดให้ใช้งานแล้ว

รายงานการเข้าสอน ภาคเรียนที่ 1/2567

- ข้อมูลจะอัพเดท หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ประมาณ 15 นาที -

รายงานการเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567

ปิดให้ใช้งานแล้ว

เปิดให้ใช้งานแล้ว | ตรวจสอบการส่ง (คลิก)

เปิดให้ใช้งานแล้ว

เปิดให้ใช้งานแล้ว | ตรวจสอบการส่ง (คลิก)

เปิดให้ใช้งานแล้ว

ยังไม่เปิดให้ใช้งาน

เปิดให้ใช้งานแล้ว

ยังไม่เปิดให้ใช้งาน

มุมความรู้ : ภัยจากการใช่อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี ภัยคุกคามทางไซต์เบอร์

ข้อมูลย้อนหลัง

Facebook กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน

รวมแหล่งดาวน์โหลด