สำหรับครู ปีการศึกษา 2564

  • บันทึกหลังสอนเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

  • บันทึกให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์​ ไม่เกิน 23.59 น. ของแต่ละสัปดาห์ เพื่องานพัฒนาวิชาการจะสรุปและรายงานรายสัปดาห์ในวันจันทร์ถัดไป

วิธีการแก้ไขข้อมูลที่ได้ส่งมาแล้ว
1. เปิดอีเมล @utd.ac.th ที่ใช้บันทึกข้อมูลนั้น
2. เลือกอีเมลตอบกลับที่ต้องการแก้ไข
3. คลิกปุ่ม "แก้ไขการตอบกลับ"
4. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการให้ถูกต้องเรียบร้อย
5. คลิกปุ่ม "ส่ง"


เมนูอื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับครู


ห้องเรียน Google Classroom

ระบบนิเทศ-ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564

คลิกชมรายงานฉบับเต็ม
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2564 เวลา 22.22 น.)

เนื่องจากมีบุคคลจากต่างประเทศเข้าไปรบกวนใน Google Meet
ขณะที่ครูกำลังทำกิจกรรมการเรียนการสอน จึงอนุญาตเฉพาะผู้ใช้ในองค์กรเท่านั้นที่เข้าดูได้

รวมแหล่งดาวน์โหลด