Nyheter från Vklass 2022-09-30:

  • Utvecklingssamtal: Text i panel-rubrik är justeras från Tidigare utvecklingssamtal till: Föregående utvecklingssamtal och här visas "Frågor att besvara innan samtal" och "Elevens självskattning" från det föregående utvecklingssamtalet.

  • Ändrat namn på Kunskapskravmatris: I samband med nya kursplanerna i grundskolan har vi nu justera från Kunskapskravsmatris till Kriteriematris. Under Mina ämne/kurser > Resultat > Bedömning

  • Ändrat namn på närvarotillstånd i fritids: I närvarohanteringen för fritidshemmen ändras namnen på närvarotillstånden "Närvarande" och "Gått hem" till "Incheckad" respektive "Utcheckad". Detta ändras genomgående i vyer både för pedagoger och vårdnadshavare för att bättre spegla det som pedagogerna faktiskt gör i Vklass.