Skolhälsa

Rutiner för elevhälsoarbetet på Nyboda skola

I varje arbetslag finns en elevhälsosamordnare som ansvarar för lagets möten om elever och är länk till skolans elevhälsoteam. När en elevs behov av stöd uppmärksammas diskuteras detta i första hand i arbetslaget. Laget vidtar lämpliga åtgärder såsom:

  • Behovssamtal (samtal med elev/vårdnadshavare, mentor samt ytterligare någon från skolpersonalen) - dokumenteras på särskild blankett och sparas hos arbetslaget.
  • Om eleven riskerar att inte uppnå godtagbara kunskaper i något/några ämnen sätts extra anpassningar in i första hand. Föräldrar och elev inbjuds att delta i arbetet.
  • Kartläggning av behov görs av lärare med stöd av specialpedagog. Beslut om åtgärdsprogram/särskilt stöd fattas av rektor/biträdande rektor utifrån kartläggning.
  • Kontakt med berörd kompetens inom skolans elevhälsoteam.
  • Omorganisation av arbetet kring eleven, till exempel gruppbyte, enskild mentorstid och andra stödinsatser.

Om arbetslagets insatser inte räcker lyfts ärendet i elevhälsoteamet av elevhälsosamordnare. Syftet är att belysa situationen utifrån olika kompetenser och perspektiv för att planera vidare åtgärder.

Elevhälsoteamet kan t ex besluta att kalla till elevhälsosamtal, där mentor bjuder in vårdnadshavare. Mentor ansvarar för att vidarebefordra information från mötet till arbetslaget och ser till att åtgärderna som ligger på laget utförs. Mentor/Arbetslaget ansvarar för uppföljning. Om situationen kvarstår informeras elevhälsoteamet och nya åtgärder arbetas fram efter utvärderingen.

Se även mer om elevhälsoarbetet i skolans elevhälsoplan

Process elevhälsoarbete

ELEVHÄLSOTEAM

Kontaktuppgifter elevhälsoteam