Nybodatrappan

Nybodatrappan

Nybodatrappan sammanfattar våra värderingar på skolan. De olika trappstegen är


FRAMTIDSTRO

KREATIV

MODIG

OMTÄNKSAM

TRYGG

För att skapa förutsättningar för varje individ att utvecklas och nå de högre stegen på trappan, kreativitet och framtidstro, behöver alla känna:

  • att vi är trygga och att skolan är en trygg plats där jag får, kan och vill
  • att vi värnar om och hjälper varandra för att tillgodose våra behov av grupptillhörighet och delaktighet och av att känna oss förstådda och behövda
  • att vi är modiga och vågar visa oss själva, pröva nya saker och nya sätt
  • att vi vågar stå för det vi vill och att vi vågar säga ifrån
  • att vi vågar lära av våra misstag och att vi firar våra framgångar

Kom som du är - bli den du vill

På Nyboda skola ska ingen utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Vi arbetar för alla barns lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet/uttryck, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Alla har ett ansvar för att förebygga, förhindra och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Vision

Tillsammans skapar vi framtiden.

Vi strävar och stödjer varandra för att göra verklighet av våra drömmar.

Mission

Det är i det lärande mötet vi skapar förutsättningar för varje individs potential och särart.

Det är i mötet vi utvecklas. Vi ska ge förutsättningar för goda möten mellan elev och elev, elev och personal samt personal och personal, liksom mellan skolan och vårdnadshavare.

Likabehandlingsplan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

ORDNINGSREGLER

Ordningsregler vid Nyboda skola