Arbetsprocess

Förutsättningar, process och ansvarsfördelning vid KU8 besök

FÖRUTSÄTTNINGAR

  • Ansökningar om lärande besök görs löpande efter behov i verksamheten på denna webbplats ku8.se.
  • När utvecklingsledargruppen fått in ett uppdrag sker en återkoppling till det arbetslaget som vill få ett lärande besök och en obeseravtörsgrupp sätts samman.
  • Observatörerna har upp till tio dagar till sitt förfogande för lärande besök vilket innefattar förarbete, lärande samtal, observation, återkoppling skriftligt och muntlig, samt uppföljningsbesök inom gemensamt beslutad tid.


PROCESS

Planering inför det lärande besöket: Observatörerna ansvarar för att tillsammans med arbetslag och rektor/förskolechef planera de lärande besöken. För att uppdraget ska framstå tydligt ska problemformuleringen diskuteras noga och preciseras under planeringsträffarna.

Genomförande av det lärande besöket: Utifrån att observationsområdet tydliggjorts genomförs observationerna under som mest fyra dagar. Dagarna kan vara sammanhängande eller utspridda.

Återkoppling: Återkopplingen består av tre delar:

  1. Observatörerna återkopplar sina observationer och analyser av dessa till rektor/förskolechef och till arbetslaget. Kommunens skolutvecklare eller motsvarande bjuds också in.
  2. Arbetslaget skriver en utvärdering av besöket utifrån de nya tankar och lärdomar de fått, utvärderingen lämnas till kommunens skolutvecklare eller motsvarande.
  3. En utvecklingsplan tas fram av arbetslaget tillsammans med observatörerna utifrån till exempel Skolverkets modell. Planen skickas digitalt till utvecklare.

Uppföljning och dokumentation: Uppföljningsmöte görs med arbetslaget och observatörerna, som tillsammans skriver en sammanfattning av värdefulla lärdomar som kan spridas och publiceras på KU8.se. Observatörerna ansvarar för dokumentationen, som ska delges utvecklare.


ANSVARSFÖRDELNING

Förskolechef eller rektor ansvarar för att det finns tid och möjlighet för pedagogerna och observatörerna att genomföra uppdraget. Förskolechef eller rektor ska också vara insatt i syftet med det lärande besöket samt hålla sig informerad om hur processen fortskrider.

Arbetslaget ansvarar för att förbereda det lärande besöket, informera barn, elever och föräldrar om observationerna. Arbetslaget ska också utvärdera det lärande besöket samt utifrån vad som framkommer formulera en plan för det fortsatta utvecklingsarbetet utifrån det lärande besöket.

Observatörerna ansvarar för att förbereda och genomföra planeringsmöten och det lärande besöket. Observatörerna ska också analysera och återkoppla till arbetslaget vad som framkommit samt vara delaktiga i arbetslagets framtagande av arbetslagets plan för fortsatt utvecklingsarbete. Observatörerna ansvarar för att skriva en sammanfattning av värdefulla lärdomar i framtagen mall som kan spridas och publiceras på KU8.se.

Utvecklingsledaren ansvarar för att det finns en aktuell lista med observatörer i kommunen och på en övergripande nivå organiserar och sätter samman observatörer till inkomna uppdrag. Utvecklingsledaren ska också vara länken mellan KU8 och förvaltningsledningarna.Utvecklingsledaren ansvarar också för att lärdomarna sprids inom V8.