KU8 - Kollegial utveckling i åtta kommuner

Vill ni få stöd att utveckla er verksamhet?

V8-kommunerna har ett pågående samarbete som syftar till att genom kollegial utveckling förbättra förskole- och skolverksamheten. Grundtanken är att utgå från pedagogers egna frågeställningar och önskan om att utveckla verksamheten. En annan bärande idé är att den kunskap som genereras ska kunna spridas inom kommunen men också mellan alla V8-kommunerna.

Kollegial utveckling innebär att pedagoger från en kommun besöker kollegor i en annan V8-kommun för att spegla och utmana så att de får fördjupade kunskaper för att utveckla verksamheten.

De som utför den kollegiala granskningen är utbildade observatörer. Det är lärare och förskollärare som, genom kompetensutveckling, lärt sig mer om hur strukturerade observationer går till, hur lärande samtal kan utföras och vilka faktorer som leder till förskole- och skolutveckling. Observatörerna ska på ett framåtsyftande sätt observera, stödja och utmana men också uppmuntra kollegorna utifrån de områden de vill ha belysta.

Utvecklingsarbetet startar med att arbetslag/enheten skriver en ansökan om att få ett lärande besök i sin verksamhet. Det kan vara utifrån ett allmänt ”problem” eller något specifikt som man önskar få belyst. Ansök här på webbplatsen.

När en ansökan kommit in behandlas den av utvecklingsledargruppen i V8. Utvecklingsledaren i den ansökande kommunen informerar sig om uppdraget och utvecklingsledargruppen fördelar och organiserar uppdraget.

När besöken är genomförda sker återkoppling skriftligt och muntligt.