Language delvolopment

งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คลิกเพื่ออ่าน! ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ระดับ A1--> A2 --> *B1 --> **B2 --> C1 --> C2 

* ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ให้ให้มีผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า ระดับ B1

**ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ครุศาสตรบัณฑิต,ศิลปศาสตรบัณฑิต) ให้ให้มีผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า ระดับ B2

หาก เปิดจาก Google Chrome แล้วขึ้นข้อความไม่สามารถเปิดได้ ให้ลงชื่อเข้า gmail เพียง 1 อีเมลล์ใน 1 เครื่องเท่านั้น หรือ เปลี่ยนเว็บเบร้าเซอร์ เช่น firefox, Microsoft edge 

คลิก! เพื่อลงทะเบียน รอบ 20 ธันวาคม 2566

เปิดลงทะเบียน วันจันทร์ เวลา 10.00 น.


รอบต่อไป เดือนธันวาคม