Certificate


ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครู

ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนสุจริตต้นแบบ

ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึง ๒ กันยายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร