ปีพุทธศักราช 2564

ปีพุทธศักราช 2563

ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนสุจริต

30 สิงหาคม- 2 กันยายน 2561
ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

ผู้ผ่านการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

รุ่นที่ 1 วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

ผู้ผ่านการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

รุ่นที่ 1 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน Symposium ระดับประเทศ 

วันที่ 7-10 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

ผู้นำเสนอผลงานกิจกรรม Symposium ระดับประเทศ
วันที่ 7-10 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

ผู้นำเสนอผลงานกิจกรรม Symposium 2563
ระดับภูมิภาค ทั่วประเทศ